Pris­ta­ty­ta J. Gird­vai­nio kny­ga „Dai­nuo­jan­ti re­vo­liu­ci­ja Vil­niaus ba­ri­ka­do­se“

Sau­sio 10-ąją Že­mai­tės dra­mos teat­re vy­ko žur­na­lis­to, is­to­ri­ko Juo­zo Gird­vai­nio kny­gos „Dai­nuo­jan­ti re­vo­liu­ci­ja Vil­niaus ba­ri­ka­do­se" pri­sta­ty­mas. Kny­go­je už­ra­šy­ti au­to­riaus 1991–1996 m. at­si­mi­ni­mai apie Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rus, Par­la­men­to gy­nė­jus ir pan., at­sklei­džia­mas lie­tu­vių tau­tos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių dva­si­nis pa­li­ki­mas ir vie­ny­bės jaus­mas.

Su­gie­do­tas Lie­tu­vos him­nas, ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti Sau­sio 13-ąją žu­vę lais­vės gy­nė­jai.

Ren­gi­ny­je sa­vo kny­gą su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­tė Juozas Gird­vai­nis. Apie tai, kuo Sau­sio 13-oji reikš­min­ga šian­dien, kal­bė­jo VDU is­to­ri­kų klu­bo na­rys, ma­gist­ran­tas Si­mo­nas Ja­za­vi­ta. Šven­tė­je da­ly­va­vo Karaliaus Mindaugo MPB vyr. seržantas Do­na­tas Vo­ve­ris, Sau­sio 13-ąją žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji, Sau­sio 13-osios nu­ken­tė­ju­sių­jų drau­gi­jos na­riai, Par­la­men­to gy­nė­jai. Renginį vedė atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius. Juozui Girdainiui bei dalyvavusiems renginyje padėkojo Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė V. Černiauskienė ir pakvietė visus pabendrauti su autoriumi ir įsigyti knygą.