Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Veikla » Nuostatai

Nuostatai

II. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

16. Bibliotekos veiklos tikslai:

16.1. prisidėti prie informacijos ir žinių visuomenės plėtros, puoselėti demokratijos, minties laisvės, teisės į informaciją ir kultūros atvirumo bei pagarbos intelektinei nuosavybei vertybes, ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą;

16.2. kaupti, saugoti ir sudaryti vartotojams galimybes pažinti rašytinį ir knyginį paveldą, nepriklausomai nuo dokumentų ar informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos;

16.3. užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Bibliotekos viešųjų bei techninių paslaugų, procesų bei išteklių valdymą, formuoti konstruktyvius Bibliotekos ir vietos bendruomenės santykius.

17. Biblioteka, įgyvendindama savo veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

17.1. kaupia, tvarko, sistemina ir saugo universalų tradicinių bei elektroninių dokumentų fondą, atitinkantį rajono istoriškumą, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, vartotojų poreikius, kintančią regiono aplinką, Bibliotekos fondo apsaugos nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

17.2.  aptarnauja vartotojus;

17.3. dalyvauja  Lietuvos integralios informacijos sistemos (LIBIS) diegime, nemokamos viešosios interneto prieigos prieinamumo palaikymo bei kituose Bibliotekos procesų atnaujinimo projektuose ir teikia duomenis Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui.

17.4. pagal kompetenciją inicijuoja, rengia ir koordinuoja Bibliotekos plėtros projektus (programas), dalyvauja jas įgyvendinant;

17.5. teikia vietos bendruomenei informacijos, nemokamos viešos prieigos prie interneto paslaugas, vykdo kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir projektus;

17.6. teikia vartotojams dokumentus panaudai, atlieka tarpbibliotekinio abonemento funkcijas, teikia kitas nemokamas ir mokamas bibliotekines paslaugas, užtikrina jų prieinamumą, atnaujina paslaugų paketo turinį, gali teikti mokamas neformaliojo švietimo paslaugas.

17.7. organizuoja  švietėjiškas programas, prisideda prie neformaliojo suaugusių ir vaikų švietimo, teikia pagalbą mokymo procesui, ugdo gyventojų informacinius gebėjimus;

17.8. rengia ir vykdo neformaliojo švietimo programas ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoda neformaliojo švietimo pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą programoje ir jos baigimą.

17.9. dalyvauja rajono savivaldybės, šalies ir užsienio kultūros plėtros programose, vykdo kultūrinę ir laisvalaikio funkcijas, rengia viešųjų erdvių kultūros renginius, parodas, konferencijas, kitus knygos renginius rajone ir už jo ribų, užsienio valstybių bibliotekose partnerėse;

17.10. palaiko aukštą bibliotekininko profesinę kompetenciją, skatina motyvaciją veiklai;

17.11. vykdo bibliotekininkų atestavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

17.12. organizuoja Bibliotekos darbuotojų mokymus, seminarus, metodines-mokomąsias išvykas, studijines keliones, sąskrydžius ir kitus kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų ugdymo renginius rajone ir už jo ribų;

17.13. konsultuoja Bibliotekos filialus ir teikia metodinę pagalbą Savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms;

17.14. dalyvauja tarptautinių ir Lietuvos bibliotekininkų bei bibliotekinių organizacijų veikloje, pasirašo bendros veiklos ir partnerystės sutartis su rajono, Lietuvos bei užsienio valstybių partneriais, vykdo sutartinius įsipareigojimus;

 

17.15. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.
 

 
Savanoris bibliotekoje