Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Veikla » Nuostatai

Nuostatai

III. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

18. Biblioteka turi teisę:

18.1. įgyvendindama tikslus ir uždavinius palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis, vykdyti projektinę veiklą, rengti ir dalyvauti įgyvendinant nacionalinius, tarptautinius, regioninius, savivaldybės finansuojamus projektus;

18.2. teisės aktų nustatyta tvarka pirkti, prenumeruoti, įsigyti mainais ar kaip dovaną iš Lietuvos ir užsienio valstybių bibliotekų, mokslo įstaigų, organizacijų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų publikuotus dokumentus ir rankraščius;

18.3. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti vidaus ir tarptautinius dokumentų mainus;

18.4. teisės aktų nustatyta tvarka gauti ir naudotis informacija apie Lietuvos bibliotekų sistemą, bibliotekų tinklus, jų fondus ir teikiamas paslaugas;

18.5. reikalauti iš fizinių ir juridinių asmenų atlyginti padarytą žalą už prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus, įrangą ar kitą turtą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

18.6. siūlyti Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai steigti, pertvarkyti ar uždaryti filialus, renovuoti, modernizuoti, statyti naujus Bibliotekos filialų pastatus, atitinkančius bibliotekų viešųjų paslaugų specifiką;

18.7. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose;

18.8. sudaryti jungtinės veiklos (asociacijos) sutartis tarp Bibliotekos ir mokyklos tais atvejais, kai Bibliotekos filialas aptarnauja bendrojo ugdymo mokyklą;

18.9. naudotis visais Bibliotekos veiklos pirminės apskaitos dokumentais, kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;

18.10. organizuoti bibliotekininkų profesionalumui ir gebėjimams ugdyti skirtus renginius Bibliotekos viduje ir išvykose į Lietuvos ir užsienio institucijas, dalyvauti kituose bibliotekininkų kvalifikaciniams gebėjimams skirtuose renginiuose Savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų.

18.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas, įskaitant neformaliojo švietimo, paslaugas, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras, o paslaugų įkainius nustato Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

18.12. teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik Bibliotekos reikmėms;

18.13. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

18.14. rengti, leisti bei platinti mokamus ir nemokamus informacinius, bibliografinius, metodinius ir kitus  leidinius, susijusius su Bibliotekos veikla;

18.15. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

18.16. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių teises į literatūros ir meno kūrinius;

18.17. teisės aktų nustatyta tvarka steigti ir jungtis į šalies ir užsienio nevyriausybines organizacijas,  susivienijimus, nario ar stebėtojo teisėmis dalyvauti šalies ar tarptautinių organizacijų veikloje;  

17.18. informuoti Savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją apie netinkamas darbo sąlygas Bibliotekos funkcijoms vykdyti ir teikti Savininkui pasiūlymus dėl darbo sąlygų gerinimo.

19. Biblioteka teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti Bibliotekos ženklą, emblemą, vėliavą, ekslibrisą, interneto žiniatinklį ir kitą atributiką.

20. Biblioteka gali turėti ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

21. Biblioteka, įgyvendindama savo veiklos tikslus ir uždavinius, privalo:

21.1 vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

21.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

21.3. teikti Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms Bibliotekos veiklos planus, finansines ir kitas ataskaitas;

21.4. naudoti Savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas ir lėšas, gautas už Bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas, tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;

21.5. viešai (ir elektroninėse priemonėse) paskelbti šiuos nuostatus, Naudojimosi biblioteka taisykles, kitus darbo reglamentus;

21.6. užtikrinti vartotojų ir lankytojų saugumą bei saugias darbuotojų darbo sąlygas;

 

21.7. Biblioteka gali turėti ir kitas teisės aktais numatytas pareigas.
 

 
Savanoris bibliotekoje