Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Veikla » Nuostatai

Nuostatai

IV. VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

22. Bibliotekos Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės taryba:

22.1. tvirtina, keičia, papildo Bibliotekos nuostatus;

22.2. tvirtina didžiausią leistiną Bibliotekos pareigybių skaičių;

22.3. Bibliotekos direktoriaus atostogų, ligos ar kitais atvejais jam negalint eiti pareigų pavaduoja Bibliotekos direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nurodyta ši funkcija.

22.4. skiria Savivaldybės biudžetinius asignavimus;

22.5. nustato mokamų paslaugų sąrašą ir įkainius;

22.6. priima sprendimus dėl Bibliotekos filialų steigimo, perkėlimo ar jų veiklos nutraukimo. Apie filialo veiklos nutraukimą Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi informuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją;

22.7. priima sprendimus dėl Bibliotekos (ir filialų) buveinės pakeitimo, Bibliotekos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;

22.8. Savivaldybės tarybos sprendimu Biblioteka gali aptarnauti bendrojo ugdymo mokyklą. Tokiu atveju Biblioteka ir bendrojo ugdymo mokykla sudaro jungtinės veiklos (asociacijos) sutartį;

22.9. sprendžia kitus teisės aktuose Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus, priima Bibliotekos veiklai įtakos turinčius sprendimus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

22.10.  Bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis rajono savivaldybės strateginiu planu ir Bibliotekos metiniu veiklos planu, kurį tvirtina Bibliotekos direktorius.

23. Bibliotekai vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Telšių rajono savivaldybės meras.

24. Bibliotekos direktorius:

24.1. vadovauja Bibliotekai ir atsako už jos veiklą;

24.2. organizuoja Bibliotekos veiklą, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Bibliotekos tikslai ir uždaviniai, vykdomos nustatytos funkcijos;

24.3. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, efektyvios finansų vidaus kontrolės sistemos sukūrimą ir jos funkcionavimą;

24.4. teikia Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai Bibliotekos direktoriaus einamųjų metų Vadovo veiklos ataskaitą, kuri pagal Lietuvos kultūros ministro patvirtintą Bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašą atitinka Bibliotekos direktoriaus veiklos vertinimą, kol teisės aktai nenustato kitaip;

24.5. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Bibliotekai;

24.6. tvirtina Bibliotekos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą pagal Bibliotekos Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

24.7. organizuoja rengimą, tvirtina ir įgyvendina Bibliotekos strateginį ir metinį veiklos planą bei ataskaitą, struktūrinių padalinių (skyrių ir filialų) nuostatus, Naudojimosi biblioteka taisykles, Vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, Finansų kontrolės taisykles ir kitus Bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

24.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Bibliotekos darbuotojus, juos skatina;

24.9. teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus, skiria priedus, priemokas, vienkartines išmokas, pašalpas neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;

24.10. pagal savo kompetenciją rašo įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo įgaliojimus, sutartis, sandorius ir kitus dokumentus;

24.11. užtikrina, kad Bibliotekos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

24.12. kontroliuoja ir atsako už Bibliotekos vykdomus kūrybinius projektus;

24.13. atsiskaito Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai jos teisės aktų nustatyta tvarka;

24.14. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinės ataskaitos teisingumą;

24.15. tvirtina Bibliotekos pajamų ir išlaidų sąmatas, užtikrina, kad Bibliotekos finansiniai įsipareigojimai neviršytų Bibliotekos finansinių galimybių;

24.16. organizuoja ir vykdo bibliotekininkų atestavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

 

24.17. direktorius gali turėti ir kitų jam Bibliotekos nuostatuose arba kituose aktuose nustatytų pareigų.

 
Savanoris bibliotekoje