Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Veikla » Nuostatai

Nuostatai

 

 

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

26. Bibliotekos darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimo bei kitas sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.

27. Tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžiai Bibliotekos darbuotojams yra nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Bibliotekos Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais, kitais teisės aktais bei tvirtinami Bibliotekos direktoriaus įsakymais.

28. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka su darbuotojais sudaromos neterminuotos, terminuotos, laikinosios darbo ar intelektualinės veiklos ir kitos sutartys.

 

VII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR NAUDOJIMO TVARKA

 

29. Biblioteka Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo ir panaudos teise. Biblioteka savo sistemos viduje jai skirtą turtą gali perskirstyti.

30. Bibliotekos turtas negali būti privatizuotas.

31. Biblioteka gali būti perkelta iš užimamų patalpų tik į geresnes už buvusias patalpas, tinkamas Bibliotekos funkcijoms vykdyti.

32. Bibliotekos lėšas sudaro:

32.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;

32.2. lėšos iš Kultūros ministerijos, skirtos Bibliotekos dokumentams įsigyti;

32.3. lėšos, skirtos tikslinėms programoms, projektams vykdyti;

32.4. fizinių ir juridinių asmenų parama;

32.5 lėšos, gaunamos už mokamas paslaugas ir turto nuomą;

32.6. kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

33. Bibliotekos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Bibliotekos direktoriaus patvirtintomis išlaidų sąmatomis.

 

VIII. VIDAUS FINANSŲ KONTROLĖ

 

34. Bibliotekos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Bibliotekos finansinės-ūkinės veiklos kontrolę vykdo Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir kitos įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Bibliotekos nuostatai keičiami ir registruojami įstatymų nustatyta tvarka.

37. Biblioteka pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

 

 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės

viešosios bibliotekos direktorė                                                                 Virginija Černiauskienė

 

 

 
Savanoris bibliotekoje