Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Taisyklės » Naudojimosi biblioteka

Naudojimosi biblioteka taisyklės

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA

5. Vartotojų aptarnavimo sąlygos (paslaugos prieinamos laisvai ir tik užsiregistravus ar įgijus skaitytojo pažymėjimą, panaudai išduodamų bibliotekos dokumentų skaičius, panaudos terminai, pratęsimo galimybės ir kt.) nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į bibliotekos veiklos specifiką
5.1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norėdami skolintis bibliotekos dokumentus, privalo užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. (Skaitytojų pažymėjimai išduodami bibliotekose, kuriose yra įdiegtas LIBIS Skaitytojų posistemis). Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo paţymėjimo naudojimo taisyklės (1 priedas).
5.2. Filialuose, kuriuose nėra LIBIS SAP, asmenys registruodamiesi į bibliotekas turi pateikti duomenis reikalingus Skaitytojų registracijos kortelei užpildyti. Užsiregistravęs vartotojas turi teisę naudotis visomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

6. Skaitytojo paţymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai ne daugiau 5 bibliotekos dokumentų ir ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Didelę paklausą turintys dokumentai – 15 kalendorinių dienų.
6.1. Vartotojai turi teisę nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia) bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

7. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
7.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;
7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
7.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;
7.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:
7.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis; 
7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis; 
7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.
7.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, kurį nustatė Telšių rajono savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.T1-145.
7.5.1. skaitytojų pažymėjimai išduodami neribotam laikui; 
7.5.2. suaugusiems skaitytojams – 2,00 €. 
7.5.3. vaikams iki 14 metų – 1,00 €. 
7.5.4. nedarbingiems asmenims su negalia – 1,50 €.
7.6. Skaitytojo pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.

8. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (2 priedas). Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.

9. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas(is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį, tokiu atveju skaitytojo paţymėjimo išdavimo procedūrą nustato naudojimosi taisyklės ir kiti teisės aktai.

10. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai viešosiose bibliotekose gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

11. Mokymo įstaigų bibliotekose moksleiviai (studentai) gali būti registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą moksleivių (studentų) sąrašą.

12. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

13.Telšių rajone neregistruotiems asmenims spaudiniai į namus išduodami už užstatą pagal knygos rinkos vertę. Minimalus užstato dydis 10 €. Išduodama ne daugiau 3 egz. dokumentų. Užstatas skaitytojui negrąžinamas, jeigu jis iki kalendorinių metų pabaigos negrąžina bibliotekai paimtų dokumentų.

14. Vieną kartą per metus (nuo sausio 2 d.) vartotojai yra perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

15. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdţiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

16. Viešos interneto prieigos paslaugos viešosiose bibliotekose vartotojams gali būti teikiamos be skaitytojo paţymėjimo, pateikus asmens tapatybę įrodančius dokumentus.

 
Savanoris bibliotekoje