Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Veikla » Nuostatai

Nuostatai

 

Bibliotekos nuostatų elektroninė versija: nuostatai.pdf

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAROLINOS PRANIAUSKAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     

        1. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja tikslus, veiklos sritis ir rūšis, funkcijas, teises ir pareigas, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, valdymą, struktūrą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinę kontrolę, reorganizavimą , likvidavimą bei nuostatų keitimo tvarką.

        2 . Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, Bibliotekos savininkas yra Telšių rajono savivaldybė, o savininko teises  ir pareigas  įgyvendinanti  institucija Telšių rajono savivaldybės taryba (toliau Savininkas).

3.  Biblioteka yra rajono savivaldybės teritorijoje veikianti įstaiga, prieinama visiems vartotojams, kaupianti ir sauganti universalų bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir projektus.

4. Bibliotekos veikla dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, etnokultūrinei, sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.

5. Biblioteka yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis informacijos sklaidos, mokslo, kultūros ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą, turintis antspaudą ir blanką su savo pavadinimu bei sąskaitas banke.

6. Oficialus įstaigos pavadinimas – Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Bibliotekos pavadinimo santrumpos – Telšių K. Praniauskaitės VB (viešoji biblioteka).

7. Bibliotekos adresas ir buveinė – Respublikos 18/Katedros a.1, LT-87333,Telšiai, Lietuvos Respublika.

8. Bibliotekos veiklos rūšis – bibliotekų veikla, kodas 91.0100.

9. bibliotekos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos  rūšių klasifikatorių, patvirtintą  Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 įsakymu Nr. DĮ-226 ,,Dėl  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:

9.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

        9.2. įrišimas ir susijusios paslaugos, kodas 18.14;

        9.3. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

        9.4. interneto vartų paslaugų veikla, kodas 63.12;

        9.5. knygų leidyba, kodas 58.11;

        9.6. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba, kodas  58.14;

        9.7. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

        9.8. kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9;

        9.9. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;

        9.10 fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigų būdingų paslaugų veikla, kodas 82.59;

        9.11 kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

        9.12 švietimui būdingų paslaugų veikla, 85.60;

        9.13 profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.12;

        9.14 kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

        9.15 kūrybinė, meninė ir  pramogų organizavimo veikla, kodas 90,0;

        9.16 kita programų ir  poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

10. Bibliotekos veiklos vieši pranešimai skelbiami Bibliotekos interneto svetainėje www.kpbiblioteka.lt

11. Biblioteka veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų, Bibliotekų įstatymais, Civiliniu ir Darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

12. Biblioteka, vykdydama veiklą, atsižvelgia į Tarptautinės bibliotekų asociacijų federacijos (IFLA) rekomendacijas.

13. Bibliotekos veikla yra depolitizuota ir deideologizuota.

14. Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

15. Biblioteka yra paramos gavėja, veikianti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 
Savanoris bibliotekoje