Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Naujienos » Datų kalendorius 2016

Datų kalendorius 2016

Datų kalendorius 2016

TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2016

2016 METAIS SUKANKA:

SAUSIO

1 d. – 90 metų

Kazys Petkevičius, Lietuvos krepšininkas ir krepšinio treneris, LKKI dėstytojas. Gimė 1926 m. sausio 1 d. Steigviliuose, Pakruojo raj., mirė 2008 m. spalio 14 d. Kaune. Vaikystę praleido Telšiuose, mokėsi Telšių gimnazijoje, žaidė Telšių „Džiugo" krepšinio komandoje.

5 d. – 85 metai

Leonardas Sauka, tautosakininkas, literatūrologas, vertėjas. Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, akademikas. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyr. mokslo darbuotojas. Gimė 1931 m. sausio 5 d. Telšiuose. Apdovanotas Jono Basanavičiaus ir Lietuvos mokslo premijomis. Gyvena Vilniuje.

11 d.- 95 metai

Leonas Jovaiša , Lietuvos edukologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras. Gimė 1921 m. sausio 11 d. Lieplaukėje (Telšių raj.). 1937-1941 m.- Telšių gimnazijoje mokėsi kartu su V. Mačerniu. 2001 m. apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu.

12 d. – 190 metų

Juozapas Silvestras Dovydaitis, kunigas, mokytojas, prozininkas. Gimė 1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiuose (Radviliškio raj.), mirė 1883 m. sausio 9 d. Ilūkstėje (Latvijos respublika). Vyskupo M.Valančiaus sekretorius, 1860-63 Varnių kunigų seminarijos rektorius. Turėjo didelės įtakos vyskupui M.Valančiui, ypač blaivybės akcijoje.

15 d. – 130 metų

Juozas Jagminas, dailininkas. Gimė 1886 m. sausio 15 d. Luokės valsčiaus Girviškių k.

21 d. –95 metai

Antanas Končius, instrumentalistas (triūbininkas), nusipelnęs artistas. Gimė 1921 m. sausio 21 d.

29 d. – 90 metų

Nikolajus Artiomovas, poetas. Gimė 1926 m.sausio 29 d. Vasiljevskoje (Tulos sr.), mirė 1982 m. spalio 29 d. Telšiuose. Rašė rusų kalba. Išleido tris poezijos rinkinius.

29 d. – 95 metai

Adolfas Sprindis, prozininkas, literatūros tyrinėtojas. Gimė 1921 m. sausio 29 d. Varniuose, mirė 1986 gruodžio 21. Palaidotas senosiose Varnių kapinėse.

? d. - 70 metų

Irena Tumavičiūtė, germanistė, vertėja, publicistė, filologė. Gimė 1946 m. sausio mėn. Dirmeikiuose, netoli Tryškių.

VASARIO

3 d.- 100 metų

Aleksandras Žadeikis, lietuvių teatro ir kino aktorius bei režisierius. Gimė 1916 m. vasario 3 d. Telšių rajono Kalnėnų kaime, mirė 1993 m. kovo 15 d. Klaipėdoje. 1944–1949 m. buvo Žemaičių teatro aktorius.

14 d. – 120 metų

Donatas Bubinas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1896 m. vasario 14 d. Tryškiuose (Telšių raj.), mirė 1976 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Užventyje (Kelmės raj.).

16 d. – 115 metų

Motiejus Valančius, Žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas. Gimė 1801 m. vasario 16 d. Nasrėnų k., Salantų vlsč. (Kretingos raj.), mirė 1875 m. gegužės 17 d. Kaune, palaidotas Arkikatedros bazilikos kriptoje. 1845–1850 m. Žemaičių kunigų seminarijos rektorius. 1850 m. įšventintas Žemaičių vyskupu. Iki 1864 m. gyveno vyskupijos centre Varniuose.

22 d. – 85 metai

Mečislovas Šilinskas, fotografas. Gimė 1931 m. vasario 22 d. Skirpsčių kaime Plungės rajone). Nuo 1972 LFS narys.

22 d.- 125 metai

Juozas Mačernis, pedagogas, vertėjas. Gimė 1891 m. sausio 22 d. Šarnelėje (Plungės raj.), mirė 1976 m. Argentinoje. 1925-1944 m. mokytojavo ir dėstė Telšių kunigų seminarijoje, redagavo "Žemaičių prietelių", suorganizavo vyskupo M. Valančiaus liaudies universitetą.

19 d.- 140 metų

Adolfas Konradas Gužauskis (Guževskis), kompozitorius, pianistas, dirigentas, Varšuvos konservatorijos profesorius. Gimė 1876 m. vasario 19 d. Dirvonėnuose (Telšių r.), mirė 1920 m. kovo 21 d. Dirvonėnuose. Palaidotas Luokėje.

28 d. – 130 metų

Albinas Jasenauskas, profesionalus muzikas, vargonininkas, chorvedys, dirigentas, kompozitorius. Gimė 1886 m. vasario 28 d. Suvalkuose, mirė 1973 03 21 Telšiuose, palaidotas Telšiuose. 1933 m. atvyksta į Telšius, čia išvysto plačią muzikinę veiklą.

KOVO

10 d.- 130 metų

Juozas Gedminas, pedagogas, vertėjas. Gimė 1886 m. kovo 10 d. Geidučiuose (Skuodo raj.), mirė 1965 m. gruodžio 27 d. Telšiuose. Dirbo Telšių gimnazijos lietuvių kalbos ir geografijos mokytoju, 1922-1930 m. Telšių mokytojų seminarijos direktoriumi.

14 d.- 90 metų

Lazdynų Pelėda (Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė), rašytoja. Gimė 1867 m. rugsėjo 28 d. Paragiuose (Akmenės rajonas), mirė 1926 m. kovo 14 d. ten pat. Palaidota Tryškiuose.

23 d.- 130 metų

Juozas Piekarskas, provizorius. Gimė 1886 m. kovo 23 d. Virmėnų k., Nevarėnų vls., mirė 1949 m. spalio 10 d. 1927 m. Nevarėnuose atidarė vaistinę.

26 d. – 95 metai

Juozas Klimas, violončelininkas, dirigentas, pedagogas. Gimė 1921 m. kovo 26 d. Miežeiniuose Varnių vlsč., Telšių aps.).

31 d.- 85 metai

Genovaitė Milašauskaitė – Petrulienė, poetė. Gimė 1931 m. kovo 31 d. Livoniškėse (Raseinių raj.). Gyvena Padvariuose (Telšių raj.). Išleistos dvi jos eilėraščių knygos.

BALANDŽIO

5 d. – 90 metų

Antanas Vaičius, Telšių vyskupas. Gimė 1926 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono Geidučių kaime, mirė 2008 m. lapkričio 25 d. Palaidotas Katedros šventoriuje. 1982 m. liepą konsekruotas vyskupu.

6 d. – 60 metų

Albertas Krajinskas, dailininkas dizaineris, tapytojas akvarelistas, Kuršių marių laivų modelių kūrėjas. Gimė 1956 m. balandžio 6 d. Varniuose. Gyvena Vilniuje.

17 d. – 80 metų

Stasys Kurmanskis, poetas. Gimė 1936 m. balandžio 17 d. Padegimuose (Skuodo raj.), mirė 1968 m. liepos 19 d. Telšiuose, palaidotas Alsėdžiuose (Plungės raj.). Kurį laiką gyveno ir dirbo Telšiuose. Telšių literatai išleido jo eilėraščių rinkinį (2003 m.).

21 d. – 140 metų

Jurgis Narjauskas, kunigas, vertėjas, literatas, spaudos bendradarbis. Gimė 1876 m. balandžio 21 d. Parausių k. (Vilkaviškio r.), mirė Telšiuose 1943 m. sausio 27 d. Nuo 1928 m. dirbo Telšių vyskupijoje, kunigų seminarijoje.

25 d. – 60 metų

Giedrė Kvieskienė (Pronckutė), Lietuvos pedagogė, socialinių mokslų daktarė, profesorė. Gimė 1956 m. balandžio 25 d. Varniuose. Monografijų autorė.

29 d. –120 metų

Domas Andrulis, kompozitorius, choro dirigentas. Gimė 1896 m. balandžio 28 d. Juodlaukyje (Kelmės raj.), mirė 1973 m. Šiauliuose. Nuo 1930 m. Telšių gimnazijos muzikos mokytojas ir choro vadovas. Moksleivių ir suaugusiųjų jėgomis statė savo ir kitų autorių muzikinius veikalus, organizavo dainų šventes.

GEGUŽĖS

1 d. – 100 metų

Balys Stulpinas, profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas. Gimė 1916 m. gegužės 1 d. Rešketėnuose (Telšių rajone), mirė 1999 m. sausio 22 d.

18 d. – 60 metų

Liucija Citavičiūtė, senosios lietuvių raštijos tyrėja, vertėja. Gimė 1956 m. gegužės 18 d. Telšiuose.

22 d. – 90 metų

Aldona Prižgintaitė-Spykers, poetė. Gimė 1926 m. gegužės 22 d. Telšiuose, tarnautojo šeimoje. Mokėsi Telšių gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno Australijoje.

25 d. – 90 metų

Leonas Barauskas, aktorius. Gimė 1926 m. gegužės 25 d. Želvaičiuose, Telšių vlsč., mirė 1975 m. kovo 21 d. Čikagoje, IL. 1941 m. baigė Telšių amatų mokyklą. Vaidino Telšių Žemaičių [Žemaitės] teatre. 1949 m. persikėlė į Kanadą. 1963 m. persikėlė į JAV.

BIRŽELIO

5 d. – 95 metai

Vytautas Mačernis, poetas. Gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelėje, mirė 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje. 1935-1939 m. mokėsi Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. 1971 m. įvyko pirmasis poeto minėjimas (organizavo telšiškiai).

10 d. – 60 metų

Rolandas Paksas, visuomenės ir politikos veikėjas. Gimė 1956 m. birželio 10 d. Telšiuose.

24 d. – 135 metai

Vladas Mažonas (Mažonavičius), kunigas marijonas, žurnalistas, pedagogas. Gimė 1881 m. birželio 24 d. Telšiuose, mirė 1945 m. sausio mėn. Maskvoje.

LIEPOS

5 d.- 80 metų

Steponas Šarapovas, skulptorius. Gimė 1936 m. liepos 5 d. Kaunatavos k., Telšių vlsč, mirė 1981 m. lapkričio 23 d. Vilniuje.

6 d. – 115 metų

Adolfas Nezabitauskis (Zabitis), kraštotyrininkas. Gimė 1901 m. liepos 6 d. Baidotų k., Skuodo raj., mirė 1968 m. gruodžio 15 d. Telšiuose. Palaidotas Kretingos raj. 1919 m. baigė Telšių gimnaziją. Parašė straipsnių iš Telšių rajono istorijos.

17 d.- 95 metai

Kazys Knoras, chorvedys, vargonininkas, kompozitorius. Gimė 1921 m. liepos 17 d. Stabinės k., Telšių raj., mirė 2004 m.

RUGPJŪČIO

21 d. – 130 metų

Ramūnas (Romanas) Bytautas, filosofas, psichologas, publicistas. Gimė 1886 m. rugpjūčio 21 d. Drobiūkščiuose (Telšių raj.), mirė 1915 m. gegužės 22 d. Leizine (Šveicarija).

22 d. – 260 metų

Antanas Jackus Feliksas Klementas, Lietuvos poetas, advokatas. Gimė 1756 m., krikštytas 1756 rugpjūčio 22 d. Sedoje, mirė 1823 m. birželio 16 d. Telšiuose. „ Žemaitiška giesmelė", išleista Vilniuje 1972 m.

23 d. – 85 metai

Jonas Andriusevičius, muziejininkas, kraštotyrininkas, pedagogas. Gimė 1931 08 23 Gaidžių k., Utenos rajone, mirė 2000 m. Telšiuose. Įsteigė keletą visuomeninių muziejų Žemaitijoje (vienas iš jų – Gaulėnuose, netoli Šatrijos kalno).

RUGSĖJO

8 d. – 95 metai

Simas Kvečas, visuomenininkas. Gimė 1921 09 08 Telšiuose, mirė 1992 07 05 Los Angelese, CA. Palaidotas Čikagoje. Mokėsi Telšių amatų mokykloje. 1950 m. persikėlė į JAV.

10 d. – 65 metai

Zita Budrienė, poetė. Gimė 1951 m. rugsėjo 10 d. Eidinčiuose (Telšių raj.). Išleido 6 eilėraščių knygas. Rašo ir žemaičių dounininkų tarme.

17 d.- 105 metai

Antanas Jonušas, Šatrijos apylinkių kraštotyrininkas. Gimė 1911 m. rugsėjo 7 d. Žylakių k., Telšių raj., mirė 1978 m. birželio 12 d.

24 d. – 75 metai

Ona, Skaistutė Idzelevičienė, tarptautinės klasės šokėja, baletmeisterė, Sportinių šokių kolektyvo "Žuvėdra" vadovė Klaipėdoje Gimė 1941 m. rugsėjo 9 d. Lieplaukėje.

SPALIO

5 d. – 65 metai

Elena Borusevičiūtė-Šidlauskienė, mokytoja, poetė. Gimė 1951 m. spalio 5 d. Bežecko mieste (Kalinino sritis).

12 d. – 70 metų

Arūnas Lukoševičius, Lietuvos elektronikos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Gimė g. 1946 m. spalio 12 d. Telšiuose. 1999 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas.

18 d. – 110 metų

Romualdas Juknevičius, režisierius, aktorius. Gimė 1906 m. spalio 18 d. Sankt-Peterburge, mirė 1963 m. balandžio 13 d. Vilniuje. Žemaičių teatrui vadovavo 1946–1948 m.

18 d. – 75 metai

Irena Nakienė-Kontautaitė, choro dirigentė ir pedagogė. Gimė 1941 m. spalio 18 d. Pervainių k., Telšių raj.

28 d. – 120 metų

Konstantinas Daukontas, kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. spalio 28 d. Patumšalės k Telšių raj., mirė apie 1942 m. Lenkijoje.

LAPKRIČIO

2 d. – 60 metų

Egidijus Aleksandravičius, lietuvių istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius. Gimė 1956 m. lapkričio 2 d. Telšiuose.

4 d. – 65 metai

Danielius Mušinskas, rašytojas, žurnalo „Metai" vyr. redaktorius (nuo 1994 m.). Gimė 1951 m. lapkričio 4 d. Telšiuose.

14 d. – 150 metų

Justinas Staugaitis, vyskupas, prozininkas. Gimė 1866 m. lapkričio 14 d. Tupikuose (Šakių raj.), mirė 1943 m. liepos 8 d. Telšiuose Nuo 1926 m. –Telšių vyskupas. Palaidotas Telšių katedros rūsyje esančioje kriptoje.

15 d. – 90 metų

Vlada Žymontaitei-Kliauzienei, Šiaurės Lietuvos literatų draugijos ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Jehovos tikėjimo liudytoja. Gimė 1926 m. lapkričio 15, mirė 2013 m. liepos 2 d. Išleido kelias poezijos knygas.

18 d. – 60 metų

Alfredas Bumblauskas, istorikas, VU profesorius dr., knygų autorius ir bendraautorius, televizijos laidų kūrėjas ir vedėjas. Gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose. Lietuvos, Belgijos, Nyderlandų, Lenkijos šalių ordinų kavalierius.

18 d. - 160 metų

Domininkas Bubėnas, knygnešys. Gimė 1856 m. lapkričio 18 d. Dūseikiuose (Telšių raj.), mirė 1940 lapkričio mėn. Palaidotas Ubiškėje.

23 d. – 120 metų

Juzefas Perkovskis, grafikas, žemaičių liaudies meno tyrinėtojas. Gimė 1896 m. lapkričio 23 d. Varšuvoje, mirė 1940 m. liepos 14 d. Džiuginėnų dvare. 1928 m. baigęs mokslus, apsigyveno Džiuginėnuose. Palaidotas Gorskių šeimos kape miškelyje netoli Džiuginėnų dvaro.

29 d. – 60 metų

Algirdas Kumža, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, teisininkas, ambasadorius. Gimė 1956 m. lapkričio 29 d. Palūksčio k., Telšių raj.

GRUODŽIO

2 d.- 100 metų

Juozas Kojelis, žurnalistas, išeivijos visuomenės veikėjas, rezistentas, knygų autorius. Gimė 1916 m. gruodžio 2 d. Viekšnalių k. (Telšių raj.). Emigravo į Vokietiją, 1949 į JAV. Parašė publicistikos knygas.

4 d.- 145 metai

Liudvikas Stulpinas, pirmasis Lietuvos jūrų kapitonas. Gimė 1871 gruodžio 4 d. Jomantų kaime (Telšių raj.), mirė 1934 m. liepos 15 d. Klaipėdoje. Palaidotas Smiltynės kapinaitėse Klaipėdoje.

29 d. – 85 metai

Stanislovas Stonkus, krepšininkas, habil. dr. (socialiniai mokslai) , profesorius, knygų autorius. Gimė 1931 m. gruodžio 29 d. Telšiuose, mirė 2012 m. vasario 19 d. Kaune. Daugiau negu 10 knygų autorius ir bendraautorius.

Tiksli gimimo data nežinoma

- 480 m.

Merkelis Giedraitis, LDK didikas, kunigaikštis, Žemaičių vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Gimė 1536 m., mirė 1609 m. balandžio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.).

- 195 m.

Kašarauskis Ambroziejus Pranciškus, kunigas, gamtos tyrinėtojas, rašytojas. Gimė 1821 m. Kolainiuose, mirė 1882 m. gruodžio 14 d. Tomske. 1841 – 1844 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, mokytojavo Telšių dvarininkų mokykloje, vadovavo kunigų – emeritų Pataisos namams Varniuose

- 195 m.

Kajetonas Rupeika, kunigas, švietėjas. Gimė 1821 m. Telšių apskrityje.

- 180 m.

Dominykas Bociarskis, Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas. Gimė 1836 m. Pavirvyčio dvare, Tryšlių vlsč., mirė 1914 m. Varšuvoje. Dėstė rusų kalbą ir istoriją Varnių kunigų seminarijoje.

- 90 m.

Julius Dambrauskas–Dama, režisierius. Gimė 1926 m. Luokėje, mirė 1961 m. kovo 12 d. 1948 m. išvyko į Australiją. 1955 m. įkūrė Sidnėjaus lietuvių teatrą „Atžala".

.

Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai

- 1536 m. - įsteigta Telšių parapija

- 1536 m. - galėjo būti įkurta pirmoji mokykla

- 1536 m. - padėti pagrindai pirmajai (medinei) Romos katalikų bažnyčiai Telšiuose

- 1536 m. - Telšiai buvo Žemaičių valstiečių sukilimo centru

- 1721 m. - Telšiams, Nevarėnams suteikta turgų teisė.

- 1736 m. - mirus Telšių seniūnui Antanui Andriui Gorskiui, Telšių seniūniją pradėjo valdyti jo antroji žmona Konstancija Gadonaitė-Gorskienė.

- 1761–1791 m. - ant aukščiausios Telšių kalvos – Insulos – pastatyta puošni Telšių mūrinė Šv. Marijos Loretietės ir Šv. Antano bažnyčia, Antano Paduviečio barokinė katedra

- 1781 m.- rugsėjo mėn. LDK iždo komisija trejiems metams atleido telšiškius nuo gėralų ir pagalvės mokesčių

- 1796–1850 m. - Telšių seniūniją valdė Marija Sabaliauskaitė-Zabiela ir Henrikas Zabiela (paskutinieji Telšių seniūnijos savininkai)

- 1791 m. - gruodžio 6 d. karalius Stanislovas Augustas Telšiams suteikė miesto (Magdeburgo) teises, herbą).

- 1791 m. - Džiuginėnų dvarą įsigijo Liudvikas Bartolomėjus Gorskis (1749-1815)

- 1796 m. - vienuoliai bernardinai pastatė mokyklai dviejų aukštų mūrinius namus

- 1796–1850 m. - Telšių seniūniją valdė Marija Sabaliauskaitė-Zabiela ir Henrikas Zabiela (paskutinieji Telšių seniūnijos savininkai)

- 1826 m. - Telšių miestą niokojo gaisras

- 1831 m. – miestiečiai ir Telšių apskrities gyventojai dalyvavo sukilimuose prieš carinę priespaudą. Vladimiras Gadonas vadovavo Telšių apskrities sukilėliams

- 1836 m. - bernardinų bažnyčiai suteiktos parapijos teisės

- 1846 m.- Vilniuje išleista M. Gadono „ Opis powiatu Telszewskiego"

- 1861 m. - Telšiuose atidaryta 25 lovų karo ligoninė. Čia buvo gydomi ir Telšių miesto gyventojai

- 1866 m. - mieste įkurta mergaičių mokykla. Pasaulietinės žydų mokyklos Telšiuose atsirado po 1831 m. sukilimo.

- 1881 m. - Telšiuose įkurta vaistinė - Goldnerio vaistinė.

- 1886 m. – pradeda veikti Juozo Varkalio spaustuvė Telšiuose. Veikė iki 1889 m.

- 1916 m. - Telšiuose pradėjo veikti „Kanklių" draugija. Veikė iki 1935 (1940) m.

- 1916 - Telšiuose sužibo pirmosios elektros lemputės iš vokiečių okupacinės valdžios įrengtos elektrinės

- 1921 m. - Telšiuose įsteigtas Centrinės valstybinės bibliotekos skyrius.

- 1926 m. - įkurta Telšių vyskupystė. Balandžio 1 d. popiežius Pijus XI įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją ir Telšių vyskupiją su centru ir šv. Antano Paduviečio katedra Telšiuose

- 1926 m.- Laikraštį "Žemaičių prietelius" pradėjo leisti Telšių vyskupija. Nuo 1925 03 18 d. buvo leidžiamas Kaune

- 1926 m.- gegužės 7 d. buvo nutiesta 56 km ilgio geležinkelio dalis Telšiai-Kužiai

- 1931 m. - Telšiams suteiktos pirmaeilio miesto teisės,

- 1931m. - rugpjūčio 5 d. Lietuvos švietimo ministro įsakymu įkurta Telšių medžio apdirbimo vidurinė mokykla (vėliau – valstybinė Amatų mokykla). Jos direktorius- Karolis Šimonis

- 1931 m.- prie Telšių apskrities ligoninės atidaryta ambulatorija.

- 1931 m. - įsteigta Žemaičių senovės mėgėjų draugija „Alka"

- 1936 m. - spalio 4 d. pašventinti nauji modernus Telšių M.Valančiaus gimnazijos rūmai, juos projektavo arch. Steponas Stulginskis

- 1936 m. - pastatyti Telšių amatų mokyklos rūmai

- 1941 m. - Telšiuose įsteigtas Žemaičių meno ir mokslo centras (steigėjas – Kazys Mockus, veikė iki 1944 m.)

- 1941 m.- Telšiuose įsteigtas savaitraštis „Žemaičių žemė" ( iki 1944 m. redagavo Kazys Mockus)

- 1941 m.- birželio 25 d. vokiečių kariuomenė užėmė Telšius. Liepos mėnesį prasidėjo masinės žydų žudynės

- 1941 m. - birželio 24-25 d. Rainiuose nužudyti Telšių kalėjimo politiniai kaliniai.

- 1941–1949 m. - Telšiuose veikė valstybinis Žemaičių teatras

- 1946 m.- rugpjūčio 3 d. Telšiai tapo apskrities pavaldumo miestu.

- 1951 m.- Telšiuose pradėjo veikti Vaisių ir daržovių perdirbimo kombinatas.

- 1961 m. - Telšiuose pastatyta 3-oji vidurinė mokykla (dabar „Germanto")

- 1991 m.- patvirtintas naujasis Telšių herbas.

Sudarė Julita Švėgždavičienė, Telšiai, 2015 11 11

(Jei galite patiksinti ir papildyti, maloniai prašome rašyti: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. )


Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2016.pdf551.53 KB

 
Savanoris bibliotekoje